Browsing: Kê khai – Quyết toán

Hóa đơn chứng từ hồ sơ hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng có thể là hàng do doanh nghiệp tự sản xuất, có thể là mua về để biếu tặng. Dù là tự sản xuất có được hay đi mua ngoài hàng biếu tặng thì đều phải đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của giao dịch này

1 3 4 5 6 7 11