Lương tháng 13 – Dẫn nguồn chính sách

0

Các bạn kế toán hay có những băn khoăn như: Khi nào thì DN được chi lương tháng 13, Lương tháng 13 có được tính vào chi phí được trừ không? Cá nhân nhận lương tháng 13 có phải nộp thuế TNCN không?…???

Theo khoản 2, điều 8, thông tư 111/2013/TT-BTC
2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Khoản 2, điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC viết:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
…………

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:………”(Trong các khoản tiền thưởng được liệt kê, không có mục nào nói về thưởng lương tháng 13).

>>> Như vậy theo quy định trên thì tiền lương tháng thứ 13 mà người LĐ nhận được là khoản thu nhập chịu thuế TNCN, do vậy cá nhân nhận khoản thu nhập này bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Và thời điểm tính thuế là thời điểm trả lương tháng thứ 13 cho người LĐ, như vậy nếu DN mà trả lương tháng thứ 13 cho người LĐ vào năm sau (N+1) thì thuế TNCN được tính cho năm sau. Ví dụ: lương tháng 13 của năm N được trả vào tháng 1/N+1 thì Kế toán cộng hết tiền lương của người LĐ nhận được (gồm lương tháng 1/N+1 và lương tháng 13 lại và tính giảm trừ gia cảnh, tính thuế TNCN bình thường).

Về thuế TNDN – Lương tháng 13 có được tính vào chi phí được trừ không?

Theo Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.     Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
……

2.     Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
…..
2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

>>> Như vậy để khoản tiền lương tháng thứ 13 có được tính vào chi phí được trừ hay không thì DN phải đảm bảo được quy định cụ thể ở một trong các văn bản theo quy định nêu trên. Khi chi thưởng phải có Biên bản họp thông qua tiêu chuẩn thưởng, mức thưởng… Kèm theo danh sách lao động được thưởng, quyết định thưởng và chứng từ thanh toán tiền thưởng… Nhưng phải đảm bảo rằng DN trả lương tháng 13 là DN làm ăn có lãi.

>>> Vì lương tháng 13 phục vụ cho SXKD trong năm N, nên được tính vào chi phí SXKD của năm N

Chốt lại: Lương tháng 13 được tính vào chi phí được trừ năm N nếu đáp ứng đúng, đủ điều kiện. Là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của năm phát sinh chi trả thu nhập.

Bài viết hay:
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Tiền thưởng có phải tính thuế thu nhập cá nhân
Hướng dấn kê khai thuế thu nhập cá nhân

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299