Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất

0

Phương án tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đã được thông qua ngày 02/8/2016. Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt theo các mức sau đây:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng so với năm 2016 khoảng 7,3%.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất

Theo đó, Chính phủ đã đồng ý với mức lương tối thiểu vùng năm 2017 như trên và ngày 14/11/2016 Chính phủ cũng chính thức ban hành nghị định 153/2016/NĐ-CP – Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định 122/2015/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2016 đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Nghị định 122/2015 sẽ hết hiệu lực khi nghị định 153/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2017.

Vấn đề đối với kế toán và doanh nghiệp ở đây là, khi mức lương tối thiểu vùng năm 2017 có hiệu lực thì chúng ta cần phải làm gì?

– Làm lại toàn bộ hệ thống thang bảng lương cho năm 2017 nộp phòng lao động thương binh và xã hội quận/huyện (nếu năm 2016 đăng ký mức lương tối thiểu vùng không cao hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017.

Ví dụ: Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 của vùng 1 là: 3.750.000đ, mà trên hệ thống thang bảng lương năm 2016 chỉ đăng ký mức lương tối thiểu là 3.500.000đ thì năm 2017 phải nộp lại hệ thống thang lương, còn nếu hệ thống thang lương năm 2016 mà đăng ký mức lương tối thiểu vùng là 3.800.000đ thì năm 2017 không phải đăng ký lại hệ thống thang lương)
– Làm thủ tục tăng mức đóng bảo hiểm bắt buộc cho cán bộ công nhân viên (nếu mức đóng trước đó thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017)
– Ký lại hợp đồng lao động với người lao động, hoặc ký thêm phụ lục hợp đồng lao động, hoặc quyết định tăng lương cho người lao động (nếu mức lương theo hợp đồng trước đó thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017 – đối với lao động ký hợp đồng dài hạn)

Tóm lại là khi mức lương tối thiểu vùng hàng năm thay đổi thì sẽ kéo theo một loạt các thủ tục hành chính đi theo