Thông tư số 119/2014/TT- BTC Sửa đổi, bổ sung về các loại thuế

0

Ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 119/2014/TT- BTC (hiệu lực ngày 01/09/2014) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Theo đó, có những điểm mới Kế toán cần chú ý như sau:
I. ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC

1. Bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng” trên bảng kê bán ra (mẫu số 01-1/GTGT)
Theo đó, khi kê khai bảng kê bán ra, không cần phải kê khai ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, và mặt hàng.
2. Bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” trên bảng kê bán ra (mẫu số 01-1/GTGT)
Theo đó, đối với những hóa đơn bán ra của người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ theo hình thức bán đúng giá hưởng hoa hồng và người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá sẽ không phải kê khai trên phụ lục bảng kê bán ra
3. Bỏ các cột  “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”, “Thuế suất (%)” trên bảng kê mua vào (mẫu số 01-2/GTGT)
Theo đó, khi kê khai trên bảng kê mua vào, không cần phải kê khai ký hiệu mẫu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất (%)
4. Bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ” trên bảng kê mua vào (mẫu số 01-2/GTGT)
Theo đó, đối với những hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ, như: Hóa đơn mua vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, hóa đơn mua vào có tổng giá thanh toán trên 20 triệu nhưng thanh toán bằng tiền mặt,…..sẽ không phải kê khai trên bảng kê mua vào
5. Bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” trên bảng kê mua vào (mẫu số 01-2/GTGT)
Theo đó, sẽ không phải kê khai trên phụ lục bảng kê mua vào đối với những hóa đơn mua vào của người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý. NNT thực hiện kê khai vào chỉ tiêu này các hoá đơn GTGT của hàng hoá nhận bán đại lý. NNT có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá: không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác. Hóa đơn đầu vào của hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác được khai vào chỉ tiêu này nhưng không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng. NNT kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê tài chính, mà chỉ nộp Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT, trong đó chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng mua vào chỉ ghi tiền thuế giá trị gia tăng của tài sản cho thuê phù hợp với hoá đơn giá trị gia tăng lập cho doanh thu của dịch vụ cho thuê tài chính trong kỳ kê khai.
6. Bỏ bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (mẫu số 01-3/GTGT) trong hồ sơ khai thuế GTGT
Theo đó, đối với doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất thuế GTGT 0% sẽ không phải kê khai trên phụ lục 01-3/GTGT
7. Bỏ bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT) và Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm (mẫu số 01-4B/GTGT) trong hồ sơ khai thuế GTGT
Theo đó, đối với doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ mua vào vừa dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, và vừa dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT sẽ không phải chọn hai bảng kê này.  Vậy sẽ kê khai thuế đối với những doanh nghiệp có hóa đơn đầu vào vừa dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế, vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế như thế nào? Phân bổ số thuế đầu vào ra làm sao? Phần này các bạn sẽ phải chờ hướng dẫn của Tổng cục thuế.
8. Bổ sung hướng dẫn nguyên tắc khai thuế đối với hộ, cá nhân có tài sản cho thuê, cụ thể như sau: Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này”
Theo đó, đối với những doanh nghiệp thuê tài sản của hộ, cá nhân, mà tổng số tiền thuê trong năm từ 100 triệu trở xuống, doanh nghiệp chỉ cần làm bảng kê theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo thông tư 78/2014/TT-BTC, mà không cần phải yêu cầu cá nhân lên mua hóa đơn của cơ quan thuế (cơ quan thuế không cấp hóa đơn trong trường hợp này)

II.ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 219/2013/TT-BTC
1. Sửa đổi, bổ sung về giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ: Hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.
Theo đó, đối với những hàng hóa doanh nghiệp xuất ra để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT. Ví dụ: Học viện kế toán Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của Học viện thì Học viện không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 sản phẩm quạt điện này.
2. Sửa đổi quy định về giá tính thuế đối với hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn: Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, khuôn mẫu dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.
Theo đó, đối với những hàng hóa xuất dưới hình thức cho vay, cho mượn, hoặc hoàn trả sẽ không phải lập hóa đơn.
3. Bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
Theo đó, đối với những doanh nghiệp mới thành lập, chỉ cần có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh là được đăng ký tự nguyện phương pháp tính thuế GTGT. Khi đăng ký với cơ quan thuế, không phải mang theo hồ sơ, chứng từ để chứng minh, và sẽ lưu giữ và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.
4. Bỏ quy định phải ghi chú thời hạn thanh toán trả chậm trên phần ghi chú của phụ lục bảng kê mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) đối với trường hợp mua hàng trả chậm
Theo đó, đối với các trường hợp mua hàng theo phương thức trả chậm, kế toán sẽ không phải ghi chú thời hạn trả chậm vào phần ghi chú trên phụ lục bảng kê mua vào (01-2/GTGT).
5. Bỏ quy định phải ghi chú hình thức thanh toán bù trừ trên phần ghi chú của phụ lục bảng kê mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) đối với trường hợp thanh toán bù trừ công nợ
Theo đó, đối với trường hợp thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ, kế toán sẽ không phải ghi chú hình thức thanh toán là bù trừ vào phần ghi chú trên phụ lục bảng kê mua vào (01-2/GTGT)
6. Bổ sung hướng dẫn: “Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp”.
Theo đó, các doanh nghiệp chỉ phải đăng ký tài khoản tiền gửi với cơ quan thuế

III.    ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC
1. Bỏ hướng dẫn hóa đơn dùng trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài
Theo đó, đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, sẽ không phải lập hóa đơn (bao gồm cả Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ, và doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp), mà dùng luôn hóa đơn thương mại (invoice).
2. Bổ sung hướng dẫn về lập hóa đơn đối với tiêu thức “đơn vị tính”:
Theo đó, đối với những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”
3. Bỏ hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng
Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập vẫn được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

IV.ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC
1. Bỏ quy định về ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với trường hợp xuất tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo đó, khi xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải tính vào doanh thu tính thuế TNDN. Ví dụ: Học Viện Kế Toán Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm có xuất một số máy tính do chính Học viện sản xuất cho cán bộ công nhân viên để dùng  làm việc tại doanh nghiệp thì các sản phẩm máy tính này không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Dowload nội dung đầy đủ của thông tư số 119/2014/TT-BTC TẠI ĐÂY

Dowload công văn số 3609/TCT-BTC giới thiệu các điểm mới trong thông tư 119/2014/TT-BTC TẠI ĐÂY

Để nắm được và cập nhật liên tục các nội dung mới của từng loại thuế cũng như các thủ thuật xử lý về thuế mời bạn xem thêm tại các khóa học thực tế chuyên sâu của Học Viện Kế Toán Việt Nam:

+ Kế toán thuế tổng hợp thực tế cho người Đã học kế toán
+ Kế toán thuế tổng hợp thực tế cho người Mới bắt đầu
+ Kế toán thực tế MÔ PHỎNG
+ Thực hành Kế toán thực tế trên Excel nâng cao
+ Khóa học thực tế về Thực hành kê khai thuế
+ Thực hành Kế toán thuế thực tế trên Phần mềm kế toán

Xem Video hướng dẫn thực hành khai bổ sung thuế giá trị giang tăng

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299