Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

0

Phương pháp trích khấu hao cho tài sản cố định được quy định chi tiết tại phụ lục 2 của thông tư 45/2013/TT-BCT, theo đó doanh nghiệp có thể trích khấu hao tài sản cố định theo 3 phương pháp. Vậy doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp nào để phù hợp với doanh nghiệp mình? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

Có 03 phương pháp trích khấu hao như sau:

  1. Phương pháp khấu hao đường thẳng (tuyến tính).
  2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
  3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 3 phương pháp hoặc lựa chọn cả 3. Tùy thuộc vào mỗi TSCĐ phù hợp với phương pháp khấu hao nào.

Mỗi phương pháp khấu hao có đặc điểm riêng biệt. Nhiệm vụ của kế toán là lựa chọn phương pháp trích khấu hao sao cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với công năng của từng tài sản.

1. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

+ Với phương pháp này tài sản cố định sẽ được trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

+ Đối với công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BCT, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

+ Phương pháp khấu hao đường thằng thường được sử dụng phổ biến để áp dụng trích khấu hao bởi nó dễ theo dõi, dễ tính và phù hợp với các TSCĐ được sử dụng thường xuyên và liên tục.

Công thức tính:

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đường thẳng

Phương pháp khấu hao tài sản cố định đường thẳng

Cách tính khấu hao tài sản cố định phương pháp đường thẳng

Cách tính khấu hao tài sản cố định phương pháp đường thẳng

Xem >> Cách tính khấu hao đường thẳng

2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

+ Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

+ TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);
  • Các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

Xem >> Phương pháp khấu hao số dư giảm dần 

3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

+ Doanh nghiệp muốn trích khấu hao theo số lượng, khối lượng trước hết cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • TSCĐ phải trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;
  • Doanh nghiệp phải xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;
  • Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.
    Các bạn có thể tham khảo thêm cách tính tại đây:

Lưu ý:

+ Tuy việc quyết định trích khấu hao theo phương pháp nào là tùy doanh nghiệp tự lựa chọn và áp dụng. Nhưng trước khi bắt đầu trích khấu hao TSCĐ thì doanh nghiệp phải gửi đăng ký phương pháp khấu hao cho tài sản cố định đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4. Doanh nghiệp được sử dụng 1 trong 3 phương pháp khấu hao hay cả 3 phương pháp khấu hao?

Câu trả lời là cả 3, nhưng là cho nhiều TSCĐ chứ không phải một TSCĐ. Như trên đã phân tích, mỗi phương pháp khấu hao phù hợp với từng loại TSCĐ nhất định, do vậy cùng một thời điểm, nếu có nhiều loại tài sản cố định phù hợp với những phương pháp khấu hao khác nhau thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn phương pháp khấu hao nào phù hợp với TSCĐ đó.

Xem thêm về khấu hao:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99