Cách quy đổi từ lương NET sang lương GROSS

0

Với những doanh nghiệp trả lương NET cho người lao động, doanh nghiệp sẽ phải quy đổi lương NET sang lương GROSS (Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế) để xác định số thuế TNCN trả thay người lao động. Khoản thuế TNCN trả thay người lao động này doanh nghiệp được ghi nhận và tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN. (Net là Lương thực lĩnh người lao động nhận được, và thuế TNCN doanh nghiệp trả thay người lao động),

Tại sao khoản tiền thuế TNCN trả thay người lao động trong trường hợp này lại được tính vào chi phí được trừ? Tại điểm 2.37 khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Quy định các khoản chi không được trừ khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp có đoạn: “thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.”

Tại khoản 4 điều 7 của thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn quy đổi lương NET sang lương GROSS (thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế) như sau:

Bước 1: Xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi bởi công thức:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi   =   Thu nhập thực nhận  +  Các khoản trả thay  –  Các khoản giảm trừ

Trong đó:

+ Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (Tiền lương người lao động bỏ túi)

+ Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (Tiền nhà, bảo hiểm nhân thọ, tiền thẻ chơi gôn, thẻ chơi quần vợt,….)

+ Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Bước 2: Xác định Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư 111/2013/TT-BTC)

STT

Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng

(viết tắt là TNQĐ)

Thu nhập tính thuế

1

Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95

2

Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9

3

Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85

4

Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

5

Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75

6

Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7

7

Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Bước 3: Xác định thuế TNCN phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư 111/2013/TT-BTC)

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

Ví dụ 1: Năm 2014, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông D và Công ty X thì Ông D được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài tiền lương Ông D được công ty X trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông D phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty X chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông D. Trong năm Ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 

Các bước quy đổi lương Net sang lương Gross để tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

Bước 1: Xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi: 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN): (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

Bước 3: Thuế thu nhập cá nhân Ông D phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN):

25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Số thuế TNCN Ông D phải nộp: 3,4375 triệu đồng, Doanh nghiệp nộp thay cho ông D, và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Ví dụ 2: Giả sử ông D tại ví dụ 1 nêu trên còn được công ty X trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

Các bước quy đổi lương Net sang lương Gross để thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà): (Mục đích để xác định tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng

– 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

Bước 2: Xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp (Xác định tương tự 3 bước tại ví dụ 1)

– Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng

– Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

(27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

– Thuế thu nhập cá nhân phải nộp (theo Phụ lục số 01/PL-TNCN):

32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

Số thuế TNCN Ông D phải nộp: 4,797 triệu đồng, Doanh nghiệp nộp thay cho ông D, và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Trên đây là những hướng dẫn và căn cứ pháp lý về cách quy đổi lương NET sang lương GROSS. Nếu doanh nghiệp bạn có thực hiện trả lương NET cho người lao động thì thực hiện cách quy đổi như hướng dẫn tại bài viết này để tính ra thuế TNCN nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Hồ sơ thanh toán tiền lương tại doanh nghiệp
Mẫu bảng lương thời gian
Hướng dẫn xây dựng hệ thống thang lương

Chi tiết mời bạn xem thêm tại các khóa học thực tế chuyên sâu của – Học Viện Kế Toán Việt Nam:
+ Kế toán thuế tổng hợp thực tế cho người Đã học kế toán
+ Kế toán thuế tổng hợp thực tế cho người Mới bắt đầu
+ Kế toán thực tế MÔ PHỎNG
+ Thực hành Kế toán thực tế trên Excel nâng cao
+ Thực hành Kế toán thuế thực tế trên Phần mềm kế toán
Khóa học thực tế về Lý thuyết và Thực hành kê khai thuế

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299