#8-Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp

0

Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp là một trong 3 phương pháp mà chúng ta đã tìm hiểu ở bài trước:

Xem >>> Các phương pháp tính thuế nhà thầu

3 phương pháp tính thuế nhà thầu đó gồm:

+ Phương pháp khấu trừ:
Tính thuế GTGT khấu trừ và Tính thuế TNDN khấu trừ.

+ Phương pháp trực tiếp:
Tính thuế GTGT trực tiếp và Tính thuế TNDN trực tiếp.

+ Phương pháp hỗn hợp:
Tính thuế GTGT khấu trừ và Tính thuế TNDN trực tiếp

Trong 3 phương pháp tính thuế trên thì phương pháp mà bên Việt Nam phải kê khai, nộp thay thuế cho nhà thầu chính là phương pháp thứ 2 – phương pháp trực tiếp.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp:

1/ Đối tượng và điều kiện áp dụng:

Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp được hiểu là tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế. Phương pháp này áp dụng cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện:

a. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;|

b. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

c. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Nói khác đi, một Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài mà không đáp ứng được 1 trong 3 điều kiện trên thì phải tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp.

2/ Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp

Thuế nhà thầu = Thuế GTGT trực tiếp trên DT + Thuế TNDN trực tiếp trên DT

Trong đó:

2.1/ Tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu:

Số thuế GTGT phải nộp=Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăngxTỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Trong đó:

a/ Doanh thu tính thuế GTGT: Là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (tức là doanh thu bao gồm thuế TNDN và thuế GTGT), kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (tức nếu có các khoản chi phí trả thay thì cũng phải cộng vào tổng DT tính thuế GTGT).

>> Như vậy theo cách tính thuế nhà thầu trực tiếp thì với thuế GTGT. Giá tính thuế GTGT là giá đã bao gồm thuế.

+ Lưu ý: Nếu trong trường hợp doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

Nôm na các bạn hiểu thế này: Khi ký hợp đồng với bên nước ngoài (tính thuế theo phương pháp trực tiếp) thì có 2 dạng giá trị hợp đồng:

+ Tiền thuế do bên nước ngoài chịu, bên VN tính và nộp hộ: Lúc này bên VN phải khấu trừ các loại thuế trước khi trả tiền cho bên nước ngoài. Trường hợp này giá trị hợp đồng được hiểu là giá trị đã bao gồm các loại thuế (TNDN và GTGT). >> Thuế GTGT = DT tính thuế GTGT x Tỷ lệ % chịu thuế.

+ Tiền thuế do bên Việt Nam chịu và nộp, bên nước ngoài chỉ quan tâm đến tiền thực nhận. Trường hợp này giá trị hợp đồng được hiểu là giá chưa bao gồm các loại thuế. Bên VN sẽ phải quy đổi giá chưa bao gồm thuế thành giá đã bao gồm thuế theo công thức quy đổi nêu trên trước khi tính thuế.

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT (nhưng đã bao gồm thuế TNDN) là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài A với giá trị chưa bao gồm thuế GTGT là 40.000 USD. Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế GTGT thay cho Nhà thầu nước ngoài. Việc xác định doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A như sau:

>> Xác định doanh thu tính thuế GTGT bằng cách quy đổi DT chưa bao gồm thuế thành DT có thuế theo công thức trên (ví dụ tỷ lệ chịu thuế GTGT là 5%):

b/ Tỷ lệ chịu thuế GTGT trên doanh thu:

Với cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp thì tỷ lệ chịu thuế GTGT trên doanh thu được xác định theo ngành nghề kinh doanh. Cụ thể:

STTNgành kinh doanhTỷ lệ % để tính thuế GTGT
1Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị5%
2Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị3%
3Hoạt động kinh doanh khác2%
 

2.2/ Tính thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiếp trên doanh thu:

Thuế TNDN phải nộp=Doanh thu tính Thuế TNDNxTỷ lệ % để tính thuế TNDN

Trong đó:

a/ Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà bên nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay (nếu có).

+ Nôm na hiểu rằng. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu chưa có thuế GTGT nhưng đã có thuế TNDN (vì theo thứ tự tính thuế: xác định thuế TNDN trước, sau đó mới đến thuế GTGT). 

+ Trường hợp bên VN có trả thay chi phí thì khoản chi phí trả thay cũng phải cộng vào tổng DT tính thuế TNDN.

>>> Lưu ý: Nếu trong trường hợp doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN phải được quy đổi thành doanh thu có thuế TNDN và được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN
1 – tỷ lệ % chịu thuế TNDN

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN là 285.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 38.000 USD (chưa bao gồm thuế GTGT, TNDN). Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế TNDN, thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài. Việc xác định DT tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài như sau:

>> Quy đổi doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN thành DT bao gồm thuế TNDN (chưa bao gồm thuế GTGT). Ví dụ tỷ lệ chịu thuế TNDN là 5%.

Doanh thu tính thuế TNDN=285.000 + 38.000=340.000 USD
1 – 5%

b/ Tỷ lệ chịu thuế TNDN trên doanh thu:

Với cách tính thuế nhà thầu phương pháp trực tiếp thì tỷ lệ chịu thuế TNDN trên doanh thu được xác định theo ngành nghề kinh doanh. Cụ thể:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%)

1Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam.

1%

2Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan

5%

3Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển

2%

4Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

2%

5Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không)

2%

6Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

0,1%

7Lãi tiền vay

5%

8Thu nhập bản quyền

10%

 

Sau khi tính được thuế GTGT và thuế TNDN thì:
Tổng thuế nhà thầu = Thuế GTGT + Thuế TNDN

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp. Có thể đọc 1 lần còn hơi khó hiểu, bạn hãy đọc lại lần 2 lần 3 nhé. Chúc các bạn không phải đọc lại 🙂

Xem thêm về thuế nhà thầu:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99