Chủ doanh nghiệp tư nhân có nộp thuế thu nhập cá nhân không?

0

Chủ doanh nghiệp tư nhân có nộp thuế thu nhập cá nhân không? Tiền lương và các khoản trích theo lương của ông có được tính vào chi phí được trừ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

(Nội dung bài viết này áp dụng tương tự đối với Công ty TNHH MTV do một cá nhan làm chủ)

I. Trước tiên cần khẳng định

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ nhưng lại là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì:

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 2, thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014:

“Điều 2. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.”

Chủ doanh nghiệp tư nhân có nộp thuế thu nhập cá nhân không

Chủ doanh nghiệp tư nhân có nộp thuế thu nhập cá nhân?

II. Một số vấn đề về thuế liên quan đến Chủ doanh nghiệp tư nhân

  • Nếu chủ DN tư nhận có nhận tiền lương từ chính doanh nghiệp của ông thì sao?
  • Khi rút lợi nhuận ra xài chủ DN tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

1. Nếu chủ DN tư nhận có nhận tiền lương từ chính doanh nghiệp của ông thì sao?

1.1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ tiết d, điểm 2.6, khoản 2, Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

=> Như vậy toàn bộ phần chi phí về lương, các khoản trích theo lương (nếu có) và các dịch vụ khác đã chi trả cho chủ DN tư nhân (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ.

(Nếu kế toán vẫn muốn hạch toán sổ sách thì hạch toán bình thường. Nhưng khi quyết toán thuế TNDN cuối năm kế toán phải bóc khoản chi phí tiền lương này ra tại chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.)

1.2. Về thuế thu nhập cá nhân

+ Theo quy định của luật lao động thì “Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động…

+ Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân thì “Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động…

=> Như vậy khoản thu nhập ông nhận được do chính ông (doanh nghiệp tư nhân của ông) chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Nên nếu có nhận lương thì tiền lương đó không chịu thuế thu nhập cá nhân.

2. Khi rút lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ra xài chủ DN tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là lợi nhuận từ đầu tư vốn.

Căn cứ khoản 6, điều 11, thông tư 92/2015/TT-BTC

…Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

=> Như vậy khi rút lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ra xài thì thu nhập này không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Xem câu trả lời của Tổng cục thuế >> http://bit.ly/ThueTNCNvoiChuDNTuNhan

Kết luận:

  • Tiền lương, các khoản trích theo lương của chủ DN tư nhân là chi phí không được trừ
  • Không tính thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân
  • Không tính thuế thu nhập cá nhân khi rút lợi nhuận sau thuế TNDN ra xài
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân như: thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng…
  • Nội dung hướng dẫn này cũng áp dụng cho Công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ.

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhân:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99