Hàng tiêu dùng nội bộ – 3 vấn đề cần lưu ý

0

Hàng tiêu dùng nội bộ được hiểu như thế nào? Là việc doanh nghiệp xuất ra các sản phẩm, hàng hóa của chính doanh nghiệp để tiêu dùng phục vụ sản xuất kinh doanh mà không phải để tiếp tục quá trình sản xuất.

Ví dụ: Công ty sản xuất quạt điện xuất quạt cho các phòng ban sử dụng, Công ty sản xuất bóng điện xuất bóng điện cho các phòng ban sử dụng…

Khi xuất tiêu dùng nội bộ các bạn cần lưu ý một số vấn đề dưới đây:

  • Có phải xuất hóa đơn đối với trường hợp này hay không?
  • Có phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với trường hợp này hay không?
  • Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN trong trường hợp này hay không?

1. Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn?

+ Tại điểm a khoản 3 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 1, điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC về lập hóa đơn quy định:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

+ Theo điểm a, khoản 7, điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

(Luân chuyển nôi bộ để tiếp tục quá trình sản xuất. Ví dụ: xuất nguyên vật liệu gỗ để sản xuất bàn, ghế…)

>> So sánh 2 quy định thì bạn thấy là ở thông tư 26/2015/TT-BTC là thông tư ban hành sau. Các trường hợp phải xuất hóa đơn đã không còn cụm từ “tiêu dùng nội bộ”. Như vậy hàng hóa tiêu dùng nội bộ không phải xuất hóa đơn.

2. Có phải kê khai thuế, tính nộp giá trị gia tăng?

Tại khoản 2 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC về giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ quy định:

“Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.”

=> Như vậy, hàng xuất tiêu dùng nội bộ không phải kê khai thuế GTGT.

Hàng tiêu dùng nội bộ

Các lớp học kế toán thuế

3. Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

+ Căn cứ điểm b, khoản 3, điều 5, thông tư 78/2014/TT-BTC

Điều 5. Doanh thu

3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ.

+ Căn cứ khoản 1, điều 6, thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC về ghi nhận doanh thu quy định:

“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.”

>> So sánh 2 quy định trên thì phần sửa đổi bổ sung đã không còn quy định về ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ nữa. => Do đó không phải ghi nhận doanh thu với hàng xuất tiêu dùng nội bộ.

4. Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ

Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ

Chỉ phải hạch toán bút toán xuất dùng

Kết luận:

  • Không phải xuất hóa đơn
  • Không phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT
  • Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN.

BẠN NÊN ĐỌCAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99