Hướng dẫn cách phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung

0

Cách phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung là khái niệm mà không nhiều kế toán biết. Bởi không phải doanh nghiệp nào cũng phát sinh những trường hợp cần phân bổ như thế này.

Việc phân bổ này áp dụng đối với những doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có phát sinh đồng thời các loại doanh thu đầu ra: Vừa có doanh thu đầu ra không chịu thuế GTGT, vừa có doanh thu đầu ra chịu thuế GTGT hoặc doanh thu đầu ra không tính thuế. Trong khi đó lại có những hóa đơn đầu vào phục vụ chung cho các loại đầu ra trên. Thì thuế giá trị gia tăng đầu vào cần phải phân bổ.

Bởi theo nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng thì:

 • Thuế GTGT đầu vào phục vụ cho đầu ra chịu thuế GTGT hoặc đầu ra không tính thuế mới được khấu trừ,
 • Thuế GTGT đầu vào phục vụ cho đầu ra không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.
 • Thuế GTGT đầu vào dùng chung cho các đầu ra nêu trên thì bạn sẽ không được khấu trừ toàn bộ mà phải phân bổ xem được khấu trừ bao nhiêu dựa theo doanh thu chịu thuế và doanh thu không tính thuế.

Hướng dẫn phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung hàng tháng/quý

Hàng tháng/quý kế toán phải theo dõi và bóc riêng được:

 • Hóa đơn đầu vào nào phục vụ cho đầu ra chịu thuế và không tính thuế (hóa đơn đó được khấu trừ toàn bộ),
 • Hóa đơn đầu vào nào phục vụ cho đầu ra không chịu thuế (hóa đơn đó không được khấu trừ)
 • Hóa đơn đầu vào nào dùng chung để phân bổ.

Những hóa đơn nào dùng chung có thể kể đến như: Hóa đơn thuê trụ sở Cty, hóa đơn điện, nước, viễn thông…vv

Công thức phân bổ số thuế GTGT đầu vào dùng chung được khấu trừ như sau:

Số VAT đầu vào dùng chung được khấu trừ

=(DT chịu thuế + DT không tính thuế)x

Tổng VAT đầu vào dùng chung

Tổng doanh thu

Trong đó:

 • Tổng VAT đầu vào dùng chung là tổng số thuế GTGT đầu vào không tách riêng được cho từng loại đầu ra.
 • Tổng doanh thu: là tổng doanh thu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (chỉ tiêu 34), gồm doanh thu chịu thuế, không chịu thuế và doanh thu không tính nộp thuế.
 • Doanh thu chịu thuế + Doanh thu không tính thuế là chỉ tiêu 27 trên tờ khai thuế GTGT.

Ví dụ về hướng dẫn cách phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung:

Trong tháng 1/20N Công ty A có tình hình mua bán như sau:

Doanh thu trong tháng tổng cộng 1 tỷ đồng, gồm:

 • Doanh thu bán máy tính Laptop: 700 trđ (chịu VAT 10%)
 • Doanh thu bán phần mềm kế toán VAA: 200 trđ (không chịu thuế GTGT).
 • Doanh thu tài chính từ lãi bán hàng trả chậm: 100 trđ (doanh thu không tính thuế).

Tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu:

 • Doanh thu chịu thuế = 70%
 • Doanh thu không chịu thuế = 20%
 • Doanh thu không tính thuế = 10%

Mua vào trong tháng:

 • Giá trị mua máy tính: 300 trđ (VAT 10%) (được khấu trừ toàn bộ, do những máy tính này bán ra chịu thuế 10%)
 • Giá trị thuê văn phòng: 100 trđ/năm (VAT 10%) (không tách riêng được cho từng loại doanh thu).

Như vậy trong tháng Cty A vừa có doanh thu bán ra chịu thuế 10%, vừa có doanh thu không tính thuế, vừa có doanh thu không chịu thuế. Và có 1 hóa đơn thuê văn phòng có số thuế GTGT là 10 trđ, văn phòng này dùng chung cho cả Cty nên số thuế này không được khấu trừ toàn bộ mà chỉ được khấu trừ phần tương ứng với doanh thu bán ra chịu thuế GTGT và doanh thu không tính thuế.

Kế toán thực hiện phân bổ để tính ra số VAT đầu vào dùng chung được khấu trừ như sau:

=

700 trđ + 100 trđx10 trđ=

8 trđ

1 tỷ đồng

Vậy trong 10 trđ VAT dùng chung thì có 8 trđ được khấu trừ và 2 trđ không được khấu trừ. (Số không được khấu trừ được cộng vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Lúc này chi chí tính thuế thu nhập doanh nghiệp của hóa đơn thuê và phòng là 100 trđ + 2 trđ = 102 trđ)

=> Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng:

= 30 trđ (máy tính) + 8 trđ (dùng chung được khấu trừ) = 38 trđ

Phân bổ thuế giá trị gia tăng

Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Phân bổ lại thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung theo năm

Việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung như trên được thực hiện hàng tháng/quý (tùy theo kỳ khai thuế GTGT của doanh nghiệp). Nhưng cuối năm kế toán phải tổng hợp lại dữ liệu của cả năm, gồm:

 • Tổng VAT đầu vào dùng chung của cả năm cần phân bổ
 • Tổng doanh thu của cả năm
 • Tổng Doanh thu chịu thuế + Doanh thu không tính thuế cả năm.

Sau đó cũng dùng công thức như trên và thực hiện phân bổ lại theo số liệu cả năm để ra được số thuế GTGT đầu vào dùng chung được khấu trừ theo năm. Khi đó sẽ sự chênh lệch giữa số VAT đầu vào dùng chung được khấu trừ theo năm (gọi là số A) và Tổng VAT đầu vào dùng chung được khấu trừ của các tháng/quý cộng lại (gọi là số B):

 • Nếu A > B: Thì phần chênh lệch được khấu trừ thêm sẽ cộng vào chỉ tiêu 25 của tờ khai thuế GTGT kỳ cuối cùng trong năm (kỳ tháng 12 hoặc quý 4)
 • Nếu A < B: Thì phần chênh lệch được khấu trừ giảm sẽ trừ vào chỉ tiêu 25 của tờ khai thuế GTGT kỳ cuối cùng trong năm (kỳ tháng 12 hoặc quý 4).

Kết luận:

 • Phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung chỉ phải làm với những doanh nghiệp mà trong kỳ có phát sinh cả doanh thu chịu thuế GTGT hoặc doanh thu không tính thuế hoặc cả 2 và doanh thu không chịu thuế GTGT.
 • Áp dụng với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng phương pháp khấu trừ.
 • Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cả hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT mà trong kỳ chỉ phát sinh 1 loại doanh thu thì không cần phân bổ gì cả. VAT đầu vào được khấu trừ theo nguyên tắc khấu trừ đã nêu trên.
 • Cuối năm phân bổ lại theo số liệu cả năm và thực hiện điều chỉnh số chênh lệch VAT đầu vào dùng chung được khấu trừ vào chỉ tiêu 25 của tờ khai thuế GTGT kỳ cuối cùng trong năm (kỳ tháng 12 hoặc quý 4).

Xem thêm về thuế GTGT:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99