Hướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

0

Kế toán được làm quen nhiều với việc hạch toán, và kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, khi chuyển sang kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, kế toán thường “lúng túng” không biết hạch toán như thế nào? Và kê khai thuế ra làm sao? Trong bài viết này, Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn việc hạch toán, và kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, và so sánh cho các bạn, giữa việc hạch toán, và kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp, thì phương pháp nào phải “nộp” nhiều tiền thuế hơn các bạn nhé.

Học Viện Kế Toán Việt Nam là Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014, và không thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ, máy móc thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên, nên thuộc diện phải tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (Theo điểm c khoản 3 điều 12 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC) Ngày 15/01/2014, Học Viện kế toán mua bàn Xuân Hòa của Công ty Nội thất Hòa Phát, chi tiết như sau:

kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Khi nhận được hóa đơn, Kế toán Học Viện Kế Toán Việt Nam hạch toán như sau:

Nợ TK 156: 141.625.000 (Bao gồm cả thuế GTGT 10%)
…..Có TK 331: 141.625.000
(Khi kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, và hạch toán vào giá nhập hàng hóa)

Ngày 20/01/2014, Học Viện Kế Toán Việt Nam xuất bán bàn Xuân Hòa cho Công ty TNHH Nguyệt Ánh, chi tiết như sau:

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (VND)

1

Bàn Xuân hòa GS-135

Cái

50

1.550.000

77.500.000

2

Bàn Xuân hòa GS-135

Cái

50

1.625.000

81.250.000

Tổng tiền hàng

158.750.000

Khi kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, hóa đơn xuất bán không có thuế GTGT, kế toán Học Viện Kế Toán Việt Nam hạch toán như sau:

Bút toán 1: Phản ánh Giá vốn:
Nợ TK 632: 141.625.000
…..Có TK 156: 141.625.000
Bút toán 2: Phản ánh Doanh thu:
Nợ TK 131: 158.750.000
…..Có TK 511: 158.750.000
Bút toán 3: Ghi nhận thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp (Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp sẽ làm giảm doanh thu trong kỳ)
Nợ TK 511: 1.587.500
…..Có TK 3331: 1.587.500
Xác định số thuế GTGT phải nộp như sau: Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x tỷ lệ %
Trong đó:
+ Doanh thu là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng
+ Tỷ lệ %: Được quy định cụ thể theo từng hoạt động (Chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính).
Trong trường hợp này, Học Viện Kế Toán Việt Nam bán buôn bàn Xuân Hòa, và tỷ lệ % là 1%. Số thuế GTGT phải nộp:
158.750.000 x 1% = 1.587.500
Ngày 31/01/2014, Kế toán Học Viện Kế Toán Việt Nam thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh:
+ Kết chuyển doanh thu thuần:
Nợ TK 511: 157.162.500
…..Có TK 911: 157.162.500 (Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ = 158.750.000 – 1.587.500 = 157.162.500)
+ Kết chuyển giá vốn hàng bán:
Nợ TK 911: 141.625.000
…..Có TK 632: 141.625.000
Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí:
= 157.162.500 – 141.625.000  = 15.537.500
Thuế TNDN phải nộp = LN trước thuế x Thuế suất thuế TNDN:
= 15.537.500 x 22% = 3.418.250
+ Hạch toán ghi nhận chi phí thuế TNDN phải nộp:
Nợ TK 8211: 3.418.250
…..Có TK 3334: 3.418.250
+ Kết chuyển chi phí thuế TNDN phải nộp:
Nợ TK 911: 3.418.250
…..Có TK 8211: 3.418.250
Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN phải nộp
= 15.537.500 – 3.418.250 = 12.119.250
+ Kết chuyển lãi:
Nợ TK 911: 12.119.250
…..Có TK 4212: 12.119.250

Với số liệu như trên, các bạn đã làm xong công việc của kế toán, và giờ chúng ta sẽ kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, các bạn kê khai từng bước theo hướng dẫn nhé:

•    Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK phiên bản mới nhất  Nhập MST và nhấn chọn đồng ý
•    Bước 2: Chọn tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)
•    Bước 3: Chọn kỳ tính thuếtheo tháng (hoặc quý) => Chọn phụ lục PL04-1/GTGT  => Chọn TK lần đầu => Đồng ý
•    Bước 4: Kê khai hóa đơn bán hàng tại PL 04-1/GTGT

Tại phụ lục 04-1/GTGT, hàng hóa của các bạn thuộc đối tượng áp dụng thuế suất là bao nhiêu, các bạn sẽ kê tại mục tương ứng. Trong tình huống trên, hàng hóa bán ra của Học Viện Kế Toán Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 1%, các bạn kê khai tại mục số 2. Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất 1%. (Chi tiết về thuế suất các bạn xem tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư 219/2013/TT-BTC)
•    Bước 5: Số liệu tại Phụ lục PL 04-1/GTGT sẽ tự động lấy lên tờ khai 04/GTGT

hƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Hướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Như vậy, Học Viện Kế Toán Việt Nam đã hướng dẫn các bạn hạch toán và kê khai thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, đã tính ra được số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp.

Vẫn số liệu đó, chúng ta sẽ tính thuế GTGT phải nộp và thuế TNDN phải nộp, nếu Học Viện Kế Toán Việt Nam tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, để so sánh giữa hai phương pháp tính thuế, phương pháp nào phải nộp thuế nhiều hơn các bạn nhé.

Ngày 15/01, mua bàn Xuân Hòa, kế toán hạch toán:
Nợ TK 156: 128.750.000
Nợ TK 133: 12.875.000
…..Có TK 331: 141.625.000
Ngày 20/01, khi xuất bán bàn Xuân Hòa, kế toán hạch toán:
Nợ TK 632: 128.750.000
…..Có TK 156: 128.750.000
Đồng thời hạch toán doanh thu
Nợ TK 131: 174.625.000
…..Có TK 511: 158.750.000
…..Có TK 3331: 15.875.000
Ngày 31/01, kết chuyển thuế GTGT, và kết chuyển các bút toán cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh:
+ Kết chuyển thuế GTGT:
Xác định thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
= 15.875.000 – 12.875.000 = 3.000.000
Nợ TK 3331: 12.875.000
…..Có TK 133: 12.875.000
+ Kết chuyển doanh thu:
Nợ TK 511: 158.750.000
…..Có TK 911: 158.750.000
+ Kết chuyển giá vốn:
Nợ TK 911: 128.750.000
…..Có TK 632: 128.750.000
Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí
= 158.750.000 – 128.750.000 = 30.000.000
Thuế TNDN phải nộp = LN trước thuế x Thuế suất thuế TNDN
= 30.000.000 x 22% = 6.600.000
+ Hạch toán chi phí thuế TNDN phải nộp:
Nợ TK 8211: 6.600.000
…..Có TK 3334: 6.600.000
+ Kết chuyển chi phí thuế TNDN
Nợ TK 911: 6.600.000
…..Có TK 8211: 6.600.000
Lợi nhuận sau thuế = LN trước thuế – Thuế TNDN phải nộp
= 30.000.000 – 6.600.000 = 23.400.000
+ Kết chuyển lãi:
Nợ TK 911: 23.400.000
…..Có TK 4212: 23.400.000
Học Viện Kế Toán Việt Nam đã hướng dẫn các bạn hạch toán, và xác định số thuế phải nộp của cả 2 phương pháp tính thuế, chúng ta sẽ so sánh số thuế phải nộp của 2 phương pháp này:

Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu từ

Thuế GTGT phải nộp

1.587.500

3.000.000

Thuế TNDN phải nộp

3.418.250

6.600.000

Lợi nhuận sau thuế

12.119.250

23.400.000

Nhìn vào bảng so sánh trên, các bạn có thể thấy, nếu DN kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, số thuế GTGT phải nộp, và thuế TNDN phải nộp sẽ nhỏ hơn doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp lại nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế của DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Có rất nhiều kế toán, có những nhìn nhận về 2 phương pháp tính thuế GTGT, đó là:
+ Tính thuế, kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, và khi xuất hóa đơn đầu ra thì phải nộp thuế GTGT.
+ Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, và khi xuất hóa đơn đầu ra, nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì không phải nộp thuế GTGT.

Và các bạn đưa ra kết luận: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có lợi hơn Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Các bạn nhìn nhận như vậy, chỉ đúng về thuế GTGT, nhưng ngoài thuế GTGT, Doanh nghiệp còn phải nộp thuế TNDN. Và trong tình huống trên, các bạn dễ dàng nhận thấy, đối với trường hợp thuế GTGT kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ,  nhưng được ghi nhận vào chi phí, và số thuế GTGT phải nộp được ghi nhận giảm doanh thu. Vừa tăng chi phí, vừa giảm doanh thu, dẫn đến lợi nhuận  trước thuế giảm, và thuế TNDN phải nộp giảm.

Để xem xét nên lựa chọn kê khai thuếtheo phương pháp trực tiếp hay phương pháp khấu trừ, các bạn xem cụ thể tại Doanh nghiệp của các bạn nhé (như kinh doanh mặt hàng gì? mặt hàng đó có chịu thuế GTGT đầu ra hay không), các bạn cũng phải nắm được nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, và nhớ là xem xét cả về số thuế GTGT và cả về số thuế TNDN phải nộp. Sau đó mới cân đối và mới thấy được nên lựa chọn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp.

Hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ không còn “lúng túng” trong việc hạch toán, và kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp nữa, và so sánh được giữa DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ số thuế phải nộp như thế nào?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Hướng dẫn bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ
Quy định hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất

Chúc các bạn thành công!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299