Hướng dẫn kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp

0

Kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp thường không phổ biến bằng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ. Điều này phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hầu hết các bạn quen với phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ. Vậy với doanh nghiệp tính thuế GTGT trực tiếp thì việc kê khai và hạch toán sẽ như thế nào?

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách hạch toán, cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và so sánh giữa việc hạch toán, kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ với trực tiếp thì phương pháp nào phải nộp nhiều tiền thuế hơn.

1. Hạch toán và kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp

1.1. Hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Ví dụ 1: Công ty A kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, có số liệu phát sinh như sau:

Ngày 03/01/N mua bàn Xuân Hòa của Công ty B, chi tiết như sau:

Hóa đơn GTGT mua hàng

Hóa đơn GTGT mua hàng

+ Hạch toán mua hàng nhập kho

Nợ TK 156/ Có TK 331: 141.625.000 (Bao gồm cả thuế GTGT 10%)

(Khi kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ sẽ hạch toán vào giá nhập hàng hóa)
…..
Ngày 20/01/20N xuất bán toàn bộ lô hàng mua ngày 03/01/N cho Công ty C, chi tiết như sau:

Hóa đơn bán hàng phương pháp trực tiếp

Hóa đơn bán hàng phương pháp trực tiếp

(Khi kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hóa đơn xuất bán không có dòng thuế GTGT)

+ Hạch toán xuất bán hàng

– Ghi nhận giá vốn hàng bán

Nợ TK 632/ Có TK 156: 141.625.000

– Ghi nhận doanh thu bán hàng

Nợ TK 131/ Có TK 511: 158.750.000

– Ghi nhận thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x tỷ lệ % chịu thuế

Nợ TK 511/ Có TK 3331: 158.750.000 x 1% = 1.587.500

Trong đó:

  • Doanh thu: là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng
  • Tỷ lệ %: Tỷ lệ chịu thuế đối với hoạt động phân phối hàng hóa là 1%

Ngày 31/01/20N kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh

+ Kết chuyển doanh thu thuần

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ

= 158.750.000 – 1.587.500 = 157.162.500

Nợ TK 511/ Có TK 911: 157.162.500

+ Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911/ Có TK 632: 141.625.000

+ Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu thuần – Tổng chi phí

= 157.162.500 – 141.625.000  = 15.537.500

+ Thuế TNDN phải nộp = Lơi nhuận trước thuế x Thuế suất thuế TNDN (ví dụ 20%)

= 15.537.500 x 20% = 3.107.500

+ Hạch toán ghi nhận chi phí thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 8211/ Có TK 3334: 3.107.500

+ Kết chuyển chi phí thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 911/ Có TK 8211: 3.107.500

+ Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN phải nộp

= 15.537.500 – 3.107.500 = 12.430.000

+ Kết chuyển lãi

Nợ TK 911/ Có TK 4212: 12.430.000

1.2. Kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp

Đăng nhập vào HTKK => Chọn thuế GTGT => Tờ khai 04/GTGT => Loại tờ khai => Kỳ kê khai => Tờ khai lần đầu => Đồng ý (hoặc bạn kê khai trực tuyến trên thuedientu.gdt.gov.vn)

Kê khai số liệu vào tờ khai như dưới đây:

Kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp

Kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp

2. Hạch toán và kê khai thuế GTGT phương pháp khấu trừ

Ví dụ 2: Vẫn số liệu như ví dụ 1, chúng ta sẽ tính thuế giá trị gia tăng phải nộp và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo phương pháp khấu trừ:

Ngày 15/01 mua bàn Xuân Hòa

Nợ TK 156: 128.750.000
Nợ TK 133: 12.875.000 (thuế suất thuế GTGT 10%)
Có TK 331: 141.625.000 (bằng với giá trị mua của ví dụ 1)

Ngày 20/01 xuất bán bàn Xuân Hòa

– Hạch toán giá vốn hàng bán

Nợ TK 632/ Có TK 156: 128.750.000

– Đồng thời hạch toán doanh thu

Nợ TK 131: 174.625.000
Có TK 511: 158.750.000 (bằng với doanh thu ví dụ 1)
Có TK 3331: 15.875.000 (thuế suất thuế GTGT 10%)

Ngày 31/01 kết chuyển cuối kỳ

+ Kết chuyển thuế GTGT

Xác định thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

= 15.875.000 – 12.875.000 = 3.000.000

Nợ TK 3331/ Có TK 133: 12.875.000

+ Kết chuyển doanh thu thuần

Nợ TK 511/ Có TK 911: 158.750.000

+ Kết chuyển giá vốn

Nợ TK 911/ Có TK 632: 128.750.000

+ Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu thuần – Tổng chi phí

= 158.750.000 – 128.750.000 = 30.000.000

+ Thuế TNDN phải nộp = Lợi nhuận trước thuế x Thuế suất thuế TNDN

= 30.000.000 x 20% = 6.000.000

+ Hạch toán chi phí thuế TNDN phải nộp:

Nợ TK 8211/ Có TK 3334: 6.000.000

+ Kết chuyển chi phí thuế TNDN

Nợ TK 911/ Có TK 8211: 6.000.000

+ Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN phải nộp

= 30.000.000 – 6.000.000 = 24.000.000

+ Kết chuyển lãi

Nợ TK 911/ Có TK 4212: 24.000.000

3. So sánh số thuế phải nộp của 2 phương pháp này

Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu từ

Thuế GTGT phải nộp

1.587.500

3.000.000

Thuế TNDN phải nộp

3.107.500

6.000.000

Lợi nhuận sau thuế

12.430.000

24.000.000

Nhìn vào bảng so sánh trên các bạn có thể thấy, nếu doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì số thuế GTGT phải nộp và thuế TNDN phải nộp nhỏ hơn so với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của DN kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp lại nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế của DN kê khai theo phương pháp khấu trừ.

4. Có nhiều nhìn nhận về 2 phương pháp tính thuế GTGT

+ Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

  • Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
  • Khi xuất hóa đơn đầu ra thì phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ trên doanh thu.

+ Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
  • Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
  • Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì không phải nộp thuế GTGT.

Và các bạn đưa ra kết luận: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có lợi hơn Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, bởi có nhiều đầu vào là không phải nộp thuế.

Các bạn nhìn nhận như vậy chỉ đúng về thuế GTGT, nhưng ngoài thuế GTGT doanh nghiệp còn phải nộp thuế TNDN. Trong tình huống trên các bạn dễ dàng nhận thấy, đối với trường hợp thuế GTGT kê khai theo phương pháp trực tiếp số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, nhưng được ghi nhận vào chi phí và số thuế GTGT phải nộp được ghi nhận giảm doanh thu. Vừa tăng chi phí, vừa giảm doanh thu dẫn đến lợi nhuận  trước thuế giảm và thuế TNDN phải nộp giảm.

Để lựa chọn kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp hay khấu trừ, các bạn nên xem  xét cụ thể tình hình kinh doanh tại Doanh nghiệp mình (như kinh doanh mặt hàng gì? mặt hàng đó có chịu thuế GTGT đầu ra hay không, chi phí đầu vào của doanh nghiệp hầu hết là mua hàng có hóa đơn hay là những chi phí phát sinh không có hóa đơn…).

Các bạn cũng phải nắm được nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Xem xét cả về số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp. Sau đó cân đối và mới thấy được nên lựa chọn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp.

Hy vọng với bài viết này các bạn sẽ không còn lúng túng trong việc hạch toán và kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp nữa. Cũng như lựa chọn được một phương pháp tính thuế GTGT đúng cho doanh nghiệp mình. Chúc bạn thành công!

Xem thêm về thuế giá trị gia tăng:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99