Lương tháng 13 có được tính chi phí được trừ? Có tính thuế TNCN?

0

Lương tháng 13 có được tính chi phí được trừ không? Cá nhân nhận lương tháng 13 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không. Khi nào thì doanh nghiệp được chi lương tháng 13…??? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

Phải nói thêm rằng pháp luật về lao động tiền lương không có quy định về tiền lương tháng 13. Mà đây lầ thuật ngữ quen miệng khi mà tết đến xuân về thì các doanh nghiệp thường thưởng cho người lao động thêm 1 tháng lương để về ăn tết. Nên chúng ta quen gọi là lương tháng 13, thậm chí là có cả lương tháng 14, 15… nếu doanh nghiệp thưởng nhiều.

1. Lương tháng 13 có phải tính thuế thu nhập cá nhân?

+ Theo khoản 2, điều 8, thông tư 111/2013/TT-BTC

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

+ Khoản 2, điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC viết:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

…..

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:………”(Trong các khoản tiền thưởng được liệt kê, không có mục nào nói về thưởng lương tháng 13).

>> Như vậy theo quy định trên thì tiền lương tháng thứ 13 mà người lao động nhận được là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, do vậy:

  • Cá nhân nhận khoản thu nhập này bị tính thuế thu nhập cá nhân.
  • Thời điểm tính thuế là thời điểm trả lương tháng thứ 13 cho người lao động. Ví dụ: nếu doanh nghiệp trả lương tháng thứ 13 năm N cho người lao động vào tháng 1/N+1 thì thu nhập làm căn cứ xác định thuế thu nhập cá nhân của tháng 1/N+1 = lương tháng 1/N+1 + lương tháng 13 năm 20N.
Lương tháng 13 có được tính vào chi phí được trừ

Lương tháng 13 có được tính vào chi phí được trừ

2. Lương tháng 13 có được tính chi phí được trừ không?

Theo điểm 2.6, khoản 2, điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

>>> Như vậy để khoản tiền lương tháng 13 có được tính chi phí được trừ hay không thì doanh nghiệp phải đảm bảo được quy định cụ thể ở một trong các văn bản theo quy định nêu trên. Khi chi thưởng phải có Biên bản họp thông qua điều kiện thưởng, mức thưởng… Kèm theo danh sách lao động được thưởng, quyết định thưởng và chứng từ thanh toán tiền thưởngNhưng phải đảm bảo rằng doanh nghiệp trả lương tháng 13 là doanh nghiệp làm ăn có lãi.

3. Chi phí lương tháng 13 là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nào?

Lương tháng 13 phục vụ cho sản xuất kinh doanh của năm nào thì tính vào chi phí của năm đó. Ví dụ: lương tháng 13 phục vụ sản xuất kinh doanh cho năm N, nhưng lại trả vào năm N+1 thì được tính vào chi phí được trừ của năm N.

Kết luận:

  • Doanh nghiệp trả lương tháng 13 phải đảm bảo hoạt động có lãi
  • Được tính vào chi phí được trừ của năm mà lương tháng 13 phục vụ sản xuất kinh doanh
  • Là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của năm phát sinh khoản chi trả này (như đã phân tích ở trên).

Xem thêm về tiền lương:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99