Phân bổ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc

0

Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính được quy định tại điều 12, thông tư số 80/2021/TT-BTC – hướng dẫn một số điều của luật và nghị định về quản lý thuế, theo đó:

Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh. Cụ thể:

1. Các loại thuế cần phân bổ nghĩa vụ thuế

1.1. Thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp được phân bổ gồm:

 • Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán;
 • Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;
 • Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;
 • Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.
Phân bổ nghĩa vụ thuế

Phân bổ nghĩa vụ thuế

1.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chỉ phải phân bổ thuế tiêu thụ đặc biệt với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.

1.3. Thuế tài nguyên

Phân bổ thuế tài nguyên với hoạt động sản xuất thủy điện có hồ thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.

1.4. Thuế bảo vệ môi trường

Các trường hợp được phân bổ:

 • Xăng dầu đối với trường hợp quy định tại điểm a.2 khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;
 • Than khai thác và tiêu thụ nội địa đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

1.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Các trường hợp được phân bổ:

 • Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán;
 • Hoạt động chuyển nhượng bất động sản;
 • Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất;
 • Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.

1.6. Phân bổ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

Thực hiện đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.

1.7. Thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp phân bổ:

 • Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác.
 • Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán.

2. Nguyên tắc phân bổ nghĩa vụ thuế

+ Người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế và phân bổ nghĩa vụ thuế đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định

+ Việc phân bổ số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước phải đảm bảo không được lớn hơn số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế

+ Trường hợp người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp thì không phải xác định số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước

Các nguyên tắc trên không áp dụng đối với:

+ Thuế giá trị gia tăng của các hoạt động: chuyển nhượng bất động sản và hoạt động xây dựng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trên đây là quy định về các loại thuế cần phân bổ và nguyên tắc phân bổ thuế phải nộp của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính. Trong các loại thuế trên thì phổ biến với doanh nghiệp SXKD thông thường là thuế GTGT và thuế TNDN. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại thông tư 80/2021/TT-BTC.

Xem thêm về quản lý thuế:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99