Sử dụng Phiếu Xuất Kho kiêm Vận Chuyển Nội Bộ trong trường hợp nào?

0

Sử dụng Phiếu Xuất Kho kiêm Vận Chuyển Nội Bộ trong trường hợp nào? Vì sao phải sử dụng PXK kiêm VCNB? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Như chúng ta đã biết thì khi bán hàng người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua. Thời điểm lập hóa đơn được quy định rất rõ trong văn bản hiện hành về hóa đơn. Tuy nhiên trong một số trường hợp chúng ta chưa thể lập hóa đơn ngay, bởi thời điểm đó chưa được xác định là thời điểm lập hóa đơn. Ví dụ: xuất hàng bán lưu động, xuất hàng mang ra cửa khẩu chờ xuất khẩu, xuất hàng cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu… Cụ thể:

1/ Sử dụng Phiếu Xuất Kho kiêm VCNB khi nhận nhập khẩu ủy thác hàng hóa

Nếu bên nhận nhập khẩu ủy thác chưa nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bên nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu uỷ thác, bên nhận ủy thác mới lập hóa đơn trả bên ủy thác.

Note: Suy rộng ra. Nếu đã nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu thì sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở ủy thác nhập khẩu

2/ Ủy thác xuất khẩu hàng hóa

  • Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
  • Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng. Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.

3/ Xuất khẩu trực tiếp

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

Sử dụng Phiếu Xuất Kho kiêm Vận Chuyển Nội Bộ trong trường hợp nào

Sử dụng Phiếu Xuất Kho kiêm Vận Chuyển Nội Bộ trong trường hợp nào?

4/ Xuất điều chuyển hàng hóa

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

  • Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
  • Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

5/ Nông, lâm, thủy sản điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

6/ Xuất bán hàng lưu động

Tổ chức, cá nhân xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định, khi bán hàng lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Trên đây là quy định về việc sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ. Bản chất của việc sử dụng phiếu này là do tại thời điểm giao hàng chưa phải là thời điểm lập hóa đơn. Nên để có chứng từ chứng minh hàng hóa khi lưu thông trên thị trường thì người bán cần phải sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ.

Xem thêm về hóa đơnAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99