Tạm nộp thuế TNDN 75% – BTC thừa nhận không hợp lý – Chính phủ đã lắng nghe

0

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 75% – BTC thừa nhận không hợp lý.

Hiện nay quy định về tạm nộp thuế TNDN được hướng dẫn bởi điểm b, khoản 6, điều 8, nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể:

  • Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế ít nhất phải bằng 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.
  • Hạn tạm nộp hàng quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng sau liền kề quý phát sinh
  • Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 (30/10) đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.
Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 75% - BTC thừa nhận không hợp lý

Tạm nộp thuế TNDN 75% – BTC thừa nhận không hợp lý

Bất cập của quy định trên về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định trên có vẻ hợp lý với các doanh nghiệp mà doanh thu 4 quý có số liệu tương đối bằng nhau. Nó sẽ bất cập với các doanh nghiệp mà hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu diễn ra ở 3 tháng cuối năm (quý 4). Dẫn đến doanh thu quý 4 cao hơn hẳn các quý trước, thậm trí cao hơn cả 3 quý đầu năm. Do đó rất dễ bị chậm nộp tiền thuế so với quy định trên.

Ngược lại, những DN mà 3 quý đầu năm có doanh thu tốt, phải tạm nộp thuế nhiều, trong khi quý 4 thì không có doanh thu hoặc rất ít. Dẫn đến số tạm nộp cao hơn nhiều so với quy định 75% => Thiệt thòi cho doanh nghiệp.

Bộ tài chính thừa nhận quy định 75% là không hợp lý và có đề xuất

Bộ tài chính thừa nhận quy định tạm nộp 75% là không hợp lý bởi các bất cập đã nêu trên. Nên đã có các đề xuất cho kỳ tính thuế từ năm 2022 trở đi.

Giải pháp được đưa ra là quay về quy định cũ: Số thuế TNDN tạm nộp của 4 quý trong năm ít nhất bằng 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán. Và sẽ có văn bản hướng dẫn trong thời gian tới.

Riêng đối với kỳ tính thuế năm 2021, doanh nghiệp đã tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý đầu năm thấp hơn 75%, Bộ Tài chính cũng kiến nghị cho phép được áp dụng tổng số thuế tạm nộp của bốn quý không thấp hơn 80% số thuế phải nộp của cả năm. Số tiền phạt chậm nộp đã nộp sẽ được bù trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo.

Chính phủ lắng nghe và sửa đổi

Ngày 30/10/2022 Chính phủ đã ban hành nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều cho nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trong đó có sửa đổi về tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN tối thiểu trong năm. Cụ thể:

Nghị định đã sửa đổi đoạn văn bản số 4, điểm b, khoản 6, điều 8, nghị định 126/2020/NĐ-CP thành:

“Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.”

Quy định này có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2021 trở đi.

Như vậy năm 2022 này chúng ta được QUAY XE về như trước đây với tỷ lệ tạm nộp của 4 quý trong năm ít nhất phải bằng 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

Nguồn: https://tuoitre.vn/de-xuat-chinh-phu-cho-doanh-nghiep-tam-nop-80-tien-thue-thu-nhap-4-quy-20220914191249347.htm

Xem thêm về thuế TNDN:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99