Thông tư 133/2016/TT-BTC – Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

0

Ngày 01/01/2017 thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất có hiệu lực và chính thức hết hiệu lực quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đã tồn tại 10 năm, sau 10 năm quyết định này có những điểm mà hiện tại không còn phù hợp. Điểm nữa là luật kế toán mới nhất số 88/2015/QH13 đã xuất hiện thay thế luật kế toán cũ số 03/2003/QH11. Do vậy một văn bản mới thay thế 48/2006/QĐ-BTC là cần thiết.

Sự ra đời của thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 là một sự cần thiết cho những thay đổi hiện tại, và là văn bản hướng dẫn luật kế toán mới nhất số 88/2015/QH13.

Dưới đây là toàn bộ nội dung thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất:

Thông tư 133/2016/TT-BTC - Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu tự kể từ ngày 01/01/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

– Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
– Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,
– Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

2. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Điều 3. Nguyên tắc chung

……

>>> Bạn tải bản đầy đủ  TẠI ĐÂYAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99