Văn bản hợp nhất thuế GTGT | Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC

0

Ngày 17/06/2015 Bộ tài chính ban hành văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC để hợp nhất các văn bản liên quan đến thuế GTGT. Văn bản hợp nhất thuế GTGT này là hợp nhất của các văn bản sau:
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014
– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015

Nội dung chính của văn bản hợp nhất thuế GTGT, chủ đạo vẫn là từ thông tư 219/2013/TT-BTC. Những điểm sửa đổi bổ sung của các thông tư sau được lồng ghép vào văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC và được ghi chú rõ ràng, giúp người đọc dễ dàng phân biệt và tra cứu.

Dưới đây là nội dung chi tiết của văn bản hợp nhất thuế GTGT số 16/VBHN-BTC

BỘ TÀI CHÍNH                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 16/VBHN-BTC                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015 

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế giá trị gia tăng.
Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.
Điều 3. Người nộp thuế
Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:
……
>>> Download toàn bộ nội dung của văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99